Społeczne zarządzanie przez jakość

Projekt realizowany w okresie:
01.09.2014r.-30.04.2016r.


  Założenia projektu:

Projekt polega na podniesieniu jakości działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną (chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie) oraz intelektualną, upowszechnieniu dobrej praktyki wśród innych organizacji i inicjacji dyskusji publicznej nad standardem  pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wzrost jakości działań nastąpi poprzez dostosowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością do wymagań i oczekiwań otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, w szczególności klienta z niepełnosprawnością. Wypracowany standard zostanie przetestowany, udoskonalony, a następnie upowszechniony wśród organizacji o podobnych założeniach, co ma zainicjować publiczną dyskusję nad standardem pracy z osobą z niepełnosprawnością psychiczną

Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia w obszarze zarządzania opartego o jakość, jak również początkiem szerszej debaty nad poziomem usług świadczonych osobom z niepełnosprawnością psychiczną W dalszej perspektywie Stowarzyszenie dążyć będzie do nawiązania współpracy dwustronnej z podobną organizacją by kontynuować wymianę doświadczeń.

Zasadnicze prace merytoryczne w toku realizacji projektu wykona grupa robocza w składzie: pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, liderzy procesów merytorycznych i administracyjnych pod nadzorem Zarządu ChSON „Ognisko”.

  Działania projektu obejmą 3 etapy.

Etap I – dostosowanie funkcjonującego w Stowarzyszeniu systemu zarządzania jakością do wymagań otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (czas trwania etapu – 10 miesięcy)

Realizacja I etapu obejmie wnikliwą analizę obecnego systemu: rodzaju zdefiniowanych procesów, sposobu ich prowadzenia i dokumentowania, obowiązujących procedur, instrukcji oraz formularzy.

Efektem prac I etapu będzie analiza i redefinicja sposobów postępowania podczas świadczenia usługi o wysokim standardzie.

Etap II – wdrożenie i ewaluacja wypracowanych rozwiązań (czas trwania etapu – 6 miesięcy)

Etap II obejmie prace nad schematami postępowań ustalonych w formie procedur wdrożonych wewnątrz organizacji i  poddanych ewaluacji w drodze audytów wewnętrznych.

Etap III – upowszechnienie rezultatów i zainicjowanie debaty nad standardem usług dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (czas trwania etapu – 4 miesiące)

Efekty pracy w ramach projektu „Społeczne zarządzanie przez jakość” upowszechnione zostaną  podczas konferencji o zasięgu ogólnopolskim, przez publikację artykułów oraz wydanie broszury informacyjnej. Istotnym punktem upowszechniania będzie organizacja dwudniowych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, których celem będzie przekazanie w formie praktycznej wyników pracy w ramach projektu oraz doświadczeń Stowarzyszenia.

Rezultaty planowanych działań:

  1. Wzrost jakości świadczonych usług na rzecz osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez wnikliwą ocenę obecnych schematów postępowań, wypracowanie procedur jak najpełniej odpowiadających potrzebom, ich wdrożenie i analizę ich efektywności;
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji poprzez dostosowanie struktury systemu zarządzania jakością do oczekiwań i wymagań otoczenia;
  3. Upowszechnienie informacji dotyczących zastosowania wewnętrznego systemu zarządzania opartego o jakość, inicjacja dyskusji publicznej nad jakością pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  4. Raporty podsumowujące wyniki analizy obecnych sposobów świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzenia procesów pomocniczych w obrębie Stowarzyszenia;
  5. Redefinicja procesów głównych i wspomagających w Stowarzyszeniu wpływających bezpośrednio i pośrednio na wysoką jakość pracy merytorycznej oraz na satysfakcję klienta;
  6. Pakiet procedur, instrukcji, formularzy opisujących ustalony sposób postępowania w obszarach bezpośrednio i pośrednio związanych z klientem;
  7. Broszura informacyjna, kierowana do przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  8. Konferencja dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  9. Warsztaty o charakterze wykładowo-warsztatowym.

 

Wypracowane rezultaty projektu Stowarzyszenie będzie z pełnym zaangażowaniem wdrażać, poddawać doskonaleniu i upowszechniać.

 

Biuro projektu:
ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków
Tel: (12) 423-12-31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.